Залишити заявку
Close
Виникли питання по оформленню тарифа?
я погоджуюся на обробку персональних данних
Остання редакція від 15.03.2023 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР


про надання електронних комунікаційних послуг


ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗНАМЕНСЬКИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ (включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг НКЕК за No 1129 від 21.10.2022 р.), іменований надалі Постачальник, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ВОЗ No 850527 від 18 листопада 2010 року, пропонує будь-якій фізичній особі, іменованій надалі Абонентом, (далі разом – “Сторони”, а кожна
окремо – “Сторона”), публічну оферту про надання Електронних комунікаційних послуг (надалі - Послуг), в тому числі послуг з доступу до мережі Інтернет з використанням Торговельної марки Optinet (надалі – ТМ Optinet) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Постачальник (постачальник електронних комунікаційних послуг) - суб'єкт господарювання, який включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг НКЕК, та на договірних засадах надає абонентам можливість доступу до мережі Інтернет з використанням Торговельної марки Optinet.
1.2. Абонент – фізична особа, що уклала з Постачальником даний Договір.
1.3. Публічна оферта – пропозиція Постачальника, адресована будь-якій особі, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір про надання послуги Доступу до мережі Інтернет та Додаткових послуг на умовах, що містяться в даному Договорі.
1.4. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, отримувати Послуги на встановлених Постачальником умовах є підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті та/або оплата
Абонентом Замовлених Послуг.
1.5. Telegram-канал Постачальника – канал Постачальника в месенджері Telegram, за адресою t.me/optinet_poltava.
1.6. Електронні комунікаційні послуги – продукт діяльності Постачальника електронних комунікаційних послуг, спрямований на задоволення потреб Абонента у сфері електронних комунікацій, що включає надання Доступу до мережі Інтернет та Додаткових послуг (далі по тексту – Послуг).
1.7. Доступ до мережі Інтернет – цілодобове забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнання Абонента (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі).
1.8. Додаткові послуги – послуги Постачальника, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.
1.9. Тарифні плани – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформація, яка затверджується Постачальником самостійно та оприлюднюється в Телеграм-каналі.
1.10. Особистий кабінет – веб-сторінка Постачальника, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та набір елементів інтерфейсу користувача, за допомогою яких (у випадку їх наявності) Абонент має можливість змінювати (в тому числі погоджуватися та відмовлятися) порядок та/або умови надання Послуг Постачальника, а також розміщуються спеціальні повідомлення Постачальника для Абонента. Логін та пароль для входу до Особистого кабінету Абонента вказуються у Пам’ятці Абонента.
1.11. Пам’ятка Абонента – друкований документ, який містить логін та пароль Абонента, а також інші дані, необхідні для роботи в мережі Інтернет.
1.12. Устаткування Абонента – обладнання Абонента та кабель, що розміщено в квартирі / будинку та безпосередньо використовується для Доступу до мережі Інтернет.
1.13. Особовий рахунок – рахунок у Білінговій системі Постачальника, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як оплата за надані Послуги за останні три місяці.
1.14. Білінг - автоматизована система обліку спожитих Абонентом Послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Постачальник приймає на себе обов’язки по підключенню та наданню Послуг Абоненту, згідно Тарифних планів.
2.2. Цей Договір розроблений відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України “Про електронні комунікації” від 01.01.2022 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. No295 та Основних вимог до договору про надання електронних комунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 No624 (зі змінами) р., Цивільного кодексу України, Закону України “Про захист прав споживачів”, інших актів законодавства.
2.3. Обов’язковою умовою надання Послуг за цим Договором є наявність у Постачальника технічної можливості для надання Абоненту замовлених послуг, позитивний баланс рахунку Абонента і оплата абонентської плати. При неотриманні платежів через незалежні від Постачальника причини, Постачальник має право не заносити кошти на Особовий рахунок Абонента.
2.4. Виконання Договору проводиться на підставі Тарифних планів, які визначають конкретні Послуги Постачальника, що надаються Абоненту.
2.5. У випадку виходу з ладу Устаткування Абонента його заміна або ремонт виконуються за рахунок Абонента.
2.6. Укладаючи договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом умов Договору та Тарифних планів, що є невід’ємною складовою частиною Договору.
2.7. Обладнання, кабель та інші витратні матеріали, встановлені Постачальником поза квартирою, необхідні для отримання Абонентом Послуг, є власністю Постачальника якщо інше не оговорено окремим договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА І АБОНЕНТА
3.1. Постачальник зобов’язується:
3.1.1. Провести роботи по монтажу і підключенню кінцевого обладнання Абонента (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі) до мережі Optinet;
3.1.2. При підключенні надати Абоненту Пам’ятку Абонента;
3.1.3. Надавати Абоненту Послуги, згідно з обраним Тарифним планом;
3.1.4. Забезпечувати безперебійне і якісне надання Абоненту Послуг згідно з обраним Тарифним планом, але в будь-якому разі на швидкості не менше 2 Мбіт/с.
3.1.5. Усувати пошкодження абонентських ліній та відновлювати доступ до Послуг не пізніше, ніж через 48 годин після отримання скарги від Абонента;
3.2. Постачальник має право:
3.2.1. Призупинити надання послуг або припинити дію Договору у разі порушення Абонентом договірних зобов’язань, передбачених Договором;
3.2.2. Скорочувати перелік, тимчасово або повністю припиняти надання послуг відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.
3.3. Абонент зобов’язується:
3.3.1. Дотримуватися норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу і захист;
3.3.2. Повідомляти Постачальника про заміну мережевого обладнання і надавати МАС-адресу підключеного обладнання;
3.3.3. Згідно Статті 2 (абзац третій) Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року, надати згоду на обробку Постачальником своїх персональних даних у базі Постачальника, шляхом повного й беззастережного прийняття умов публічної оферти (Акцепт);
3.3.4. Відповідати за зміст і достовірність інформації, переданої ним, з використанням наданого Доступу до мережі Інтернет;
3.3.5. При підключенні надати МАС-адреси мережевого обладнання, що використовується, для якого надалі будуть виділені відповідні IP-адреси для роботи в мережі;
3.3.6. Зберігати в таємниці пароль доступу, з яким він працює в мережі Інтернет. За несанкціоноване використання паролю третіми особами відповідальність покладається на Абонента;
3.3.7. Не допускати використання Устаткування Абонента та абонентських ліній для надання на комерційній основі послуг третім особам без явної згоди на те Постачальника;
3.3.8. Систематично, не рідше 1 (одного) разу на місяць, перевіряти наявність повідомлень Постачальника на сторінці Особового кабінету Абонента та в Telegram-каналі Постачальника t.me/optinet_poltava. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Постачальника на сторінці Особистого кабінету Абонента або в Telegram-каналі Постачальника
t.me/optinet_poltava;
3.3.9. Вчасно вносити платежі за Послуги, надані Постачальником;
3.3.10. Суворо дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ від 11 квітня 2012 року, Закону України “Про електронні комунікації” від 01.01.2022 року і інших нормативно-правових актів, що визначають порядок надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
Порушеннями норм під час роботи в мережі Інтернет вважаються:
  • несанкціонована масова розсилка інформації;
  • поширення інформації, яка ображає честь і гідність інших осіб, а також інформації нецензурного змісту;
  • порушення авторських прав;
  • порушення громадських правил моралі, наклеп, незаконний доступ до інших комп’ютерів, підміна мас- та ip-адреси;
  • розповсюдження вірусів, програм-“червів”, “троянських коней”, шкідливих програм, які можуть бути використані для злому інших комп’ютерів та інша деструктивна діяльність (злам, сканування, аналіз чужого трафіка) або бездіяльність, за якою Постачальник вирішить, що вона наносить шкоду користувачам чи репутації Постачальника, включаючи дії, які обмежують або перешкоджають вільному доступу або використанню ресурсів мережі інтернет іншими користувачами.

3.4. Абонент має право:
3.4.1. Користуватися Послугами наданими Постачальником в межах цього Договору;
3.4.2. Змінювати перелік Послуг в межах цього Договору на свій власний розсуд, шляхом внесення відповідних змін в Особистому кабінеті без письмової згоди Постачальника.
3.4.3. Отримати частину авансового платежу за весь час пошкодження абонентських ліній Постачальника, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг, у разі порушення Постачальником граничних строків усунення пошкоджень, що виникли не з вини Абонента. Граничні строки усунення пошкоджень вказані в пункті 3.1 цього Договору;
3.4.4. Отримувати інформацію про орієнтовні строки усунення аварій на абонентських ліній Постачальника, та часу відновлення надання Послуг;
3.4.5. Повідомити Постачальника про добровільну відмову від отримання Послуг.
3.4.6. Оскаржити неправомірні дії Постачальника згідно з чинним законодавством.
3.5. Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу, що створено в мережі Інтернет, може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або заслання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є
обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Для отримання Послуг за даним Договором Абонент повністю оплачує послугу з підключення відповідно до обраного Тарифного плану.
4.2. Вартість Послуг за даним Договором визначається Тарифними планами.
4.3. Постачальник має право переглянути вартість Послуг, що встановлені Тарифними планами і умови цього Договору, виходячи із змін ринкової кон’юктури, інфляційних процесів, тарифів і збору Міністерства зв'язку (або інших структур і органів зв'язку) індексу цін на території України, законодавства України, введення обов'язкових
платежів, поширюваних на Послуги Постачальника.
4.4. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг за Тарифними планами, при цьому всі зміни публікуються в Телеграм-каналі Постачальника не менше, ніж за 10 (десять) днів до набуття ними чинності. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчать про згоду Абонента з змінами вартості Послуг.
4.5. Оплата Послуг виконується за допомогою платіжних засобів, які вказані на сторінці особистого кабінету Абонента. Статистика платежів зберігається в Білінгу Постачальника протягом 3-х місяців.
4.6. В якості розрахункового періоду приймається один календарний місяць (зняття коштів з рахунку Абонента виконується автоматично 1-го числа кожного місяця в сумі замовлених Абонентом Послуг).
4.7. Повне використання авансу на Особовому рахунку Абонента є підставою для припинення абонентного обслуговування. Відновлення надання Послуг здійснюється після внесення необхідної суми на Особовий рахунок Абонента, згідно з обраним Тарифним планом.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.
5.2. Договір дійсний з моменту оплати Абонентом Послуг Постачальника і зарахування коштів на його Особовий рахунок в Білінгу Постачальника, та діє на протязі терміну, за який внесена оплата. Договір автоматично продовжується при кожній наступній оплаті Абонентом Послуг Постачальника, та зарахування коштів на його Особовий рахунок в Білінгу Постачальника.
5.3. Надання Послуг відповідно до Договору може бути тимчасово припинено у таких випадках:
5.3.1. За заявою Абонента в письмовому вигляді, на термін не більше трьох місяців;
5.3.2. У зв’язку з проведенням Постачальником профілактичних робіт, ремонту чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг;
5.3.3. У зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини - обставини непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, аварії в системі енергопостачання і зв’язку, пошкодження магістрального кабелю Постачальника третіми особами, вихід з ладу комунікаційного обладнання Постачальника внаслідок розряду блискавки, пожежі, масові безлади, страйки, військові дії, протиправні дії
третіх осіб, вступ у силу законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, що прямо або не прямо забороняють вказані в даному Договорі види діяльності, та перешкоджають здійсненню Абонентом чи Постачальником своїх функцій за даним Договором, та інших обставин, не залежних від волевиявлення Абонента та Постачальника.
5.4. Дія Договору може бути припинена:
5.4.1. На вимогу Постачальника з причин, вказаних в пункті 3.3.11. цього Договору, при яких дію Договору може бути припинено негайно;
5.4.2. На вимогу Постачальника при не внесенні Абонентом авансового платежу на свій Особовий рахунок протягом одного місяця;
5.4.3. На вимогу Постачальника при грубому порушенні Абонентом юридичних та етичних норм поведінки в мережі Інтернет, при яких дію Договору може бути припинено негайно;
5.4.4. На вимогу Постачальника з зазначенням причини. Попередження про припинення дії Договору з зазначенням причини, повинно бути надіслане Абоненту не менше, ніж за 10 днів до розірвання Договору;
5.4.5. На вимогу Абонента.
5.5. При розірванні Договору Абоненту повертається частина авансового платежу, що залишилася на його Особовому рахунку. Згідно Рішення No393 НКРЗІ від 11.08.2011 повернення невикористаної частки коштів з Особового рахунку Абонента у разі відмови від передплачених електронних комунікаційних послуг здійснюється за умови реєстрації Абонента у універсальній базі Постачальника (Постачальника електронних комунікацій). Для реєстрації споживач особисто подає Постачальнику (Постачальнику електронних комунікацій) письмову заяву про реєстрацію, яка повинна містити такі дані:
5.5.1. Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання Абонента, серію та номер паспорта, а також абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються Послуги. При поданні заяви Абонент повинен пред'явити паспорт та кінцеве обладнання (Устаткування Абонента), за допомогою якого він отримує або отримував відповідні Послуги.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Постачальник та Абонент несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Постачальник не несе відповідальності:
6.2.1. За протиправні незаконні дії, вчинені Абонентом з використанням наданого Доступу до мережі Інтернет;
6.2.2. За затримку і перебої в наданні Послуг, що відбуваються з причин, які знаходяться в не сфері його контролю;
6.2.3. За передачу Абонентом логіна і пароля третім особам.
6.2.4. За прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним послуг або неможливості їх отримання;
6.2.5. За функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Постачальник не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через
мережу Інтернет;
6.3. Абонент, використовуючи наданий йому Доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.
6.4. В випадках, не передбачених цим Договором, Постачальник та Абонент керуються чинним законодавством України.
6.5. У випадку настання форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або виконання не належним чином взятих на себе зобов’язань відповідно до умов Договору.

7.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Будь-які питання, прямо не врегульовані цим Договором, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.
7.2. Усі спори або розбіжності, що виникли між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим.
7.3. Усі спори між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством в Господарському суді за місцем реєстрації відповідача.

8.ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні.
8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про електронні комунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами.

9. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
ФОП Знаменський Денис Юрійович
Юридична адреса: 36000 м. Полтава пр-т Миру, буд 38 кв. 64
Фактична адреса: 36000 м. Полтава пр-т Миру, буд 38 кв. 64
ІН ФОП 3279313752
Банківські реквізити:
МФО: 305299
No р/р: UA803052990000026009021207314
Банк: АТ КБ «ПриватБанк»
т./ф. 099 419 0224
___________________ Знаменський Д. Ю.