Залишити заявку
Close
Виникли питання по оформленню тарифа?
я погоджуюся на обробку персональних данних

Остання редакція від 15.03.2023 року


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання електронних комунікаційних послуг


НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СОЛВЕР” (включено до
реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг НКЕК за № 1436 від 30.08.2022 р.), іменоване надалі Оператор, в особі директора Макарова Володимира Валентиновича, що діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі, іменованій надалі Абонентом, (далі разом – “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”), публічну оферту про надання Електронних комунікаційних послуг, в тому числі послуг з доступу до мережі Інтернет з використанням Торговельної марки “Optinet” (надалі - Послуг) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Оператор (постачальник електронних комунікаційних мереж/послуг) — Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю “СОЛВЕР”.
1.2. Абонент – фізична особа, що уклала з Оператором даний Договір.
1.3. Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій особі, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір про надання послуги Доступу до мережі Інтернет та Додаткових послуг на умовах, що
містяться в даному Договорі.
1.4. Електронні комунікаційні послуги – продукт діяльності Оператора електронних комунікацій, спрямований на задоволення потреб Абонента у сфері електронних комунікацій, що включає надання Доступу до мережі Інтернет та
Додаткових послуг (далі по тексту – Послуг).
1.5. Доступ до мережі Інтернет – цілодобове забезпечення можливості роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнання Абонента (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі).
1.6. Мережа Optinet – сукупність технічних засобів та каналів передачі даних, яка знаходиться під керуванням та обслуговуванням Оператора.
1.7. Додаткові послуги – послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.
1.8. Тарифні плани – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформація, яка затверджується Оператором самостійно та оприлюднюється на Сайті Оператора.
1.9. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти шляхом вчинення Абонентом дій, що
свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, отримувати Послуги на встановлених Оператором умовах є
підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті та/або оплата Абонентом Замовлених Послуг.
1.10. Особистий кабінет – веб-сторінка на сайті Оператора, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих
Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та набір елементів інтерфейсу користувача, за допомогою яких (у випадку їх наявності) Абонент має можливість змінювати (в тому числі погоджуватися та відмовлятися) порядок та/або умови надання Послуг Оператором, а також розміщуються спеціальні повідомлення Оператора для Абонента. Логін та пароль для входу до Особистого кабінету Абонента вказуються у Пам’ятці Абонента.
1.11. Пам’ятка Абонента – друкований документ, який містить логін та пароль Абонента, а також інші дані, необхідні для роботи в мережі Інтернет.
1.12. Устаткування Абонента – обладнання Абонента та кабель, що розміщено в квартирі / будинку та безпосередньо використовується для Доступу до мережі Інтернет.
1.13. Сайт Оператора – сайт Оператора в мережі Інтернет, за адресою: https://optinet.online.
1.14. Telegram-канал Оператора – канал Оператора в месенджері Telegram, за адресою t.me/optinet_poltava.
1.15. Особовий рахунок – рахунок у Білінговій системі Оператора, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як оплата за надані Послуги за останні три місяці.
1.16. Білінг - автоматизована система обліку спожитих Абонентом Послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір розроблений відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України “Про електронні комунікації” від 01.01.2022 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання електронних комунікаційних послуг, затверджених рішенням НКЕК від 29.11.2012 №624 (зі змінами) р., Цивільного кодексу України, Закону України “Про захист прав споживачів”, інших актів законодавства.
2.2. Укладаючи договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом умов Договору та Тарифних планів, що є невід’ємною складовою частиною Договору.
2.3. Оператор приймає на себе обов’язки по підключенню та наданню Послуг Абоненту, згідно Тарифних планів.
2.4. Виконання Договору проводиться на підставі Тарифних планів, які визначають конкретні Послуги Оператора, що надаються Абоненту. Тарифні плани доступні для перегляду на Сайті Оператора.
2.5. У випадку виходу з ладу Устаткування Абонента його заміна або ремонт виконуються за рахунок Абонента.
2.6. Обов’язковою умовою надання Послуг за цим Договором є наявність у Оператора технічної можливості для
надання Абоненту замовлених послуг, позитивний баланс рахунку Абонента і оплата абонентської плати. При неотриманні платежів через незалежні від Оператора причини, Оператор має право не заносити кошти на Особовий
рахунок Абонента.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА І АБОНЕНТА

3.1. Оператор зобов’язується:
3.1.1. Провести роботи по монтажу і підключенню кінцевого обладнання Абонента (окремого комп'ютера або пристрою
локальної мережі) до мережі Optinet;
3.1.2. При підключенні надати Абоненту Пам’ятку Абонента;
3.1.3. Надавати Абоненту Послуги, згідно з обраним Тарифним планом;
3.1.4. Забезпечувати безперебійне і якісне надання Абоненту Послуг згідно з обраним Тарифним планом, але в будь-якому разі на швидкості не менше 2 Мбіт/с.
3.1.5. Здійснювати технічну підтримку своїх Послуг;
3.1.6. Усувати пошкодження електронних комунікаційних мереж та відновлювати доступ до Послуг не пізніше, ніж через 48 годин після отримання скарги від Абонента;
3.1.7. Проводити профілактичні заходи і модернізацію власного обладнання які можуть привести до припинення в
наданні Послуг не більше ніж 30 годин на рік. Повідомляти про профілактичні заходи за 2 дні шляхом розміщення повідомлення на сайті Оператора та/або на каналі Оператора в месенджері Telegram, за адресою t.me/optinet_poltava
3.1.8. Розглядати скарги та заяви Абонента у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати його про результати розгляду.

3.2. Оператор має право:
3.2.1. Призупинити надання послуг або припинити дію Договору у разі порушення Абонентом договірних зобов’язань, передбачених Договором;
3.2.2. Скорочувати перелік, тимчасово або повністю припиняти надання послуг відповідно до Закону України “Про електронні комунікації” та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

3.3. Абонент зобов’язується:
3.3.1. Дотримуватися норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу і захист;
3.3.2. Систематично, не рідше 1 (одного) разу на місяць, перевіряти наявність повідомлень Оператора на сторінці Особового кабінету Абонента, в Telegram-каналі Оператора t.me/optinet_poltava, на Сайті Оператора https://optinet.online. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь- якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особистого кабінету Абонента або в Telegram-каналі Оператора t.me/optinet_poltava
3.3.3. Повідомляти Оператора про заміну мережевого обладнання і надавати МАС-адресу підключеного обладнання;
3.3.4. Згідно Статті 2 (абзац третій) Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, надати згоду
на обробку Оператором своїх персональних даних у базі Оператора, шляхом повного й беззастережного прийняття
умов публічної оферти (Акцепт);
3.3.5. Відповідати за зміст і достовірність інформації, переданої ним, з використанням наданого Доступу до мережі Інтернет;
3.3.6. Вчасно вносити платежі за Послуги, надані Оператором;
3.3.7. При підключенні надати МАС-адреси мережевого обладнання, що використовується, для якого надалі будуть виділені відповідні IP-адреси для роботи в мережі;
3.3.8. Зберігати в таємниці пароль доступу, з яким він працює в мережі Інтернет. За несанкціоноване використання паролю третіми особами відповідальність покладається на Абонента;
3.3.9. Не допускати використання Устаткування Абонента та абонентських ліній для надання на комерційній основі послуг третім особам без явної згоди на те Оператора;
3.3.10. Суворо дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ від 11 квітня 2012 року, Закону України “Про електронні комунікації” від 01.01.2022 року і інших нормативно-правових
актів, що визначають порядок надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Порушеннями норм під час роботи в мережі Інтернет вважаються:
  • несанкціонована масова розсилка інформації;
  • поширення інформації, яка ображає честь і гідність інших осіб, а також інформації нецензурного змісту;
  • порушення авторських прав;
  • порушення громадських правил моралі, наклеп, незаконний доступ до інших комп’ютерів, підміна мас- та ip-адреси;
  • розповсюдження вірусів, програм-“червів”, “троянських коней”, шкідливих програм, які можуть бути використані для
злому інших комп’ютерів та інша деструктивна діяльність (злам, сканування, аналіз чужого трафіка) або 
  • бездіяльність, за якою Оператор вирішить, що вона наносить шкоду користувачам чи репутації Оператора, включаючи дії, які обмежують або перешкоджають вільному доступу або використанню ресурсів мережі Інтернет
іншими користувачами.

3.4. Абонент має право:
3.4.1. Користуватися Послугами наданими Оператором в межах цього Договору;
3.4.2. Користуватися Послугами технічної підтримки Оператора.
3.4.3. Змінювати перелік Послуг в межах цього Договору на свій власний розсуд, шляхом внесення відповідних змін в Особистому кабінеті без письмової згоди Оператора. Перелік Додаткових послуг наведений на сайті Оператора https://optinet.online.
3.4.4. Отримувати інформацію про орієнтовні строки усунення аварій на телекомунікаційних мережах Оператора, та часу відновлення надання Послуг;
3.4.5. Повідомити Оператора про добровільну відмову від отримання Послуг.
3.4.6. Отримати частину авансового платежу за весь час пошкодження електронних комунікаційних мереж та технічних засобів Оператора, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкоджень, що виникли не з вини Абонента. Граничні строки усунення пошкоджень вказані в пункті 3.1 цього Договору;
3.4.7. Оскаржити неправомірні дії Оператора згідно з чинним законодавством.
3.5. Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу, що створено в мережі Інтернет, може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або заслання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Для отримання Послуг за даним Договором Абонент повністю оплачує послугу з підключення відповідно до обраного Тарифного плану.
4.2. Вартість Послуг за даним Договором визначається Тарифними планами.
4.3. Оператор має право переглянути вартість Послуг, що встановлені Тарифними планами і умови цього Договору, виходячи із змін ринкової кон’юктури, інфляційних процесів, тарифів і збору Міністерства зв'язку (або інших структур і органів зв'язку) індексу цін на території України, законодавства України, введення обов'язкових платежів, поширюваних на Послуги Оператора.
4.4. Оператор має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг за Тарифними планами, при цьому всі зміни публікуються на Сайті Оператора не менше, ніж за 10 (десять) днів до набуття ними чинності. Не розірвання
Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчать про згоду Абонента з змінами вартості Послуг.
4.5. Оплата Послуг виконується за допомогою платіжних засобів, які вказані на офіційному Сайті Оператора. Статистика платежів зберігається в Білінгу Оператора протягом 3-х місяців.
4.6. В якості розрахункового періоду приймається один календарний місяць (зняття коштів з рахунку Абонента виконується автоматично 1-го числа кожного місяця в сумі замовлених Абонентом Послуг).
4.7. Повне використання авансу на Особовому рахунку Абонента є підставою для припинення абонентного обслуговування. Відновлення надання Послуг здійснюється після внесення необхідної суми на Особовий рахунок Абонента, згідно з обраним Тарифним планом.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.
5.2. Договір дійсний з моменту оплати Абонентом Послуг Оператора і зарахування коштів на його Особовий рахунок в Білінгу Оператора, та діє на протязі терміну, за який внесена оплата. Договір автоматично продовжується при кожній наступній оплаті Абонентом Послуг Оператора, та зарахування коштів на його Особовий рахунок в Білінгу Оператора.
5.3. Надання Послуг відповідно до Договору може бути тимчасово припинено у таких випадках:
5.3.1. За заявою Абонента в письмовому вигляді, на термін не більше трьох місяців;
5.3.2. У зв’язку з проведенням Оператором профілактичних робіт, ремонту чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг;
5.4. Дія Договору може бути припинена:
5.4.1. У зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин відповідно до р. 6 Договору.
5.4.2. На вимогу Оператора з причин, вказаних в пункті 3.3.10. цього Договору, при яких дію Договору може бути припинено негайно;
5.4.3. На вимогу Оператора при не внесенні Абонентом авансового платежу на свій Особовий рахунок протягом одного місяця;
5.4.4. На вимогу Оператора при грубому порушенні Абонентом юридичних та етичних норм поведінки в мережі Інтернет, при яких дію Договору може бути припинено негайно;
5.4.5. На вимогу Оператора з зазначенням причини. Попередження про припинення дії Договору з зазначенням
причини, повинно бути надіслане Абоненту не менше, ніж за 10 днів до розірвання Договору;
5.4.6. На вимогу Абонента.
5.5. При розірванні Договору Абоненту повертається частина авансового платежу, що залишилася на його Особовому
рахунку. Згідно Рішення №393 НКРЗІ від 11.08.2011 повернення невикористаної частки коштів з Особового рахунку Абонента у разі відмови від передплачених електронних комунікаційних послуг здійснюється за умови реєстрації
Абонента у універсальній базі Оператора (Оператора електронних комунікацій). Для реєстрації споживач особисто подає Оператору (Оператору електронних комунікацій) письмову заяву про реєстрацію, яка повинна містити такі дані:
5.5.1. Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання Абонента, серію та номер паспорта, а також абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються Послуги.
При поданні заяви Абонент повинен пред'явити паспорт та кінцеве обладнання (Устаткування Абонента), за допомогою якого він отримує або отримував відповідні Послуги.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або обмеження виконання Договору, якщо таке викликано дією непереборних сил (землетрус, повінь, ураган тощо), передбачити які на момент підписання Договору було неможливо, а саме: військові дії, суспільні безладдя, стихійні лиха, пожежі а також рішення органів влади та управляння, які роблять неможливим або обмежують подальше виконання Договору.
6.2. Сторона, для якої виникли обставини Форс-мажору, на вимогу іншої Сторони повинна надати підтвердження Торгово-Промислової Палати, щодо виникнення обставин Форс-мажору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Оператор та Абонент несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Оператор не несе відповідальності:
7.2.1. За прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним послуг або неможливості їх отримання;
7.2.2. За функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;
  • За протиправні незаконні дії, вчинені Абонентом з використанням наданого Доступу до мережі Інтернет;
  • За затримку і перебої в наданні Послуг, що відбуваються з причин, які знаходяться в не сфері його контролю;
  • За передачу Абонентом логіна і пароля третім особам.
6.3. Абонент, використовуючи наданий йому Доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.
6.4. В випадках, не передбачених цим Договором, Оператор та Абонент керуються чинним законодавством України.
6.5. У випадку настання Форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або виконання не належним чином взятих на себе зобов’язань відповідно до умов Договору.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Будь-які питання, прямо не врегульовані цим Договором, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.
8.2. Усі спори або розбіжності, що виникли між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим.
8.3. Усі спори між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством в Господарському суді за місцем реєстрації відповідача.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні.
9.2. На період дії воєнного стану або до відповідного повідомлення Оператор є платником Єдиного податку 3 групи, з особливостями оподаткування згідно пункту 9 підрозділу 8 розділу XX “Перехідні положення” ПКУ.
9.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про електронні комунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних
послуг та іншими нормативно-правовими актами.

10. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
НВ ТОВ “СОЛВЕР”
Юридична адреса: 36037 Україна, м. Полтава, пр.-т. Вавілова, 3, к. 51
Поштова адреса: 36003, м. Полтава а/с 1700
Код ЄДРПОУ: 21042304
Банківські реквізити:
МФО: 305299
№ р/р: UA123052990000026007041206126
Банк: АТ КБ “ПриватБанк”
№ свідоцтва платника податку:100295199
ІПН: 210423016335
т./ф.(0532) 629999, 629998
Макаров В.В. Директор НВ ТОВ “СОЛВЕР”